English|صفحه اصلی | سایت اصلی دانشگاه     امروز: دوشنبه ٠١ مرداد ١٤٠٣

شرح وظایف معاونین  امور مالی

1-اجرای صحیح آیین  نامه و دستورالعمل های مالی و معاملاتی در امور مالی.

2-بررسی و تایید کلیه پرداخت ها با توجه به مقررات و مجوزهای مربوطه.

3-نظارت بر نگهداری وجوه نقد و موجودی نزد بانک های دانشگاه و رفع به موقع مغایرات حساب های بانکی دانشگاه.

4-بررسی و تایید اعلامیه های واریز/برداشت صادره توسط بانک.

5-نظارت بر اقدامات لازم جهت وصول مطالبات دانشگاه از موسسات و اشخاص ثالث.

6-اتخاذ ترتیبات مقتضی جهت پرداخت به موقع تعهدات دانشگاه با هماهنگی مدیر امور مالی.

7-حصول اطمینان از نگهداری مناسب اوراق و اسناد مربوط به سرمایه گذاری ها، سهام، اسناد بهادار، اسناد تضمینی و نظایر آنها.

8-نظارت بر نگهداری مناسب اسناد، دفاتر رسمی، مدارک و پرونده های مالی.

9-بررسی و تایید اسناد حسابداری صادره.

10-نظارت بر ثبت بموقع حساب ها و همچنین نظارت بر کلیه امور مربوط به اصلاح حساب ها.

11-بررسی و تایید آن دسته از فرم هایی که در امور مالی تهیه و یا تکمیل می گردد.

12-همکاری با مدیر امور مالی جهت تهیه صورت پیش بینی های کوتاه مدت گردش وجوه نقد.

13-نظارت بر امور مربوط به بازنشستگان و مستمری بگیران.

14-هماهنگی با مراجع دولتی و عمومی در رابطه با مسائل بیمه و مالیات کارکنان، اشخاص ثالث و ...

15-همکاری و تشریک مساعی با مدیر امور مالی در جهت بهبود روش ها و سیستم های مالی در راستای اجرای حسابداری

16-هماهنگی با اشخاص و شرکت های طرف حساب جهت رفع مغایرات احتمالی حساب های فی مابین.

17- تهیه پیش نویس های لازم جهت مکاتبات با افراد و سازمان های مختلف در ارتباط با مسالئ مالی دانشگاه و پیگیری مستمر جهت حصول نتیجه.

18-پیشنهاد ایجاد، حذف یا تغییر در حساب های مالی به مدیر امور مالی

19-نظارت بر اجرای سیستم های مکانیزه مالی و همچنین راهبری سیستم مزبور.

20-همکاری در تهیه صورت های مالی ستاد و واحدهای تابعه.

21-نظارت بر بستن حساب های پایان سال.

22-نظارت مستمر بر نحوه عمل هر یک از کارکنان امور مالی و حصول اطمینان از صحت انجام امور بر اساس شرح وظایف هر یک از کارکنان و مطابقت امور محوله یا اصول صحیح حسابداری و انجام راهنمایی های لازم جهت نیل به اهداف مزبور.

23- پیشنهاد به منظور آموزش کارکنان تحت سرپرستی جهت بالا بردن سطح کارایی آنان.

24- بررسی مسائل و مشکلات ایجاد شده در ادارات تحت سرپرستی و اتخاذ ترتیبات لازم جهت رفع آنها با هماهنگی مدیر امور مالی.

25- پیگیری مسائل و مشکلات کاری کارکنان تحت نظارت و ارائه توضیحات و راهنمایی های مقتضی جهت رفع آنها.

26- ارائه پیشنهاد به مدیر امور مالی در خصوص تأمین نیروی انسانی مورد نیاز واحد مربوطه.

27-انجام سایر وظایف مرتبط محوله از جانب مدیر امور مالی و مقامات مجاز از طرف ایشان با توجه به نوع وظایف.

28- پیگیری اخذ مجوز امحاء اسناد مالی بیش از سنوات م قرر از مراجع ذیربط.