فرم نظرسنجی اعضای هیئت علمی دانشگاه

توجه: لطفاً در هنگام تکمیل فرم به موارد زیر توجه فرمایید:
  • ورود اطلاعات برای موراد * دار الزامی می باشد.

رضایت از ماهیت کار

برای آموزش به دانشجویان محیط مناسبی را در اختیار دارم : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
دفتر کار مناسبی در دانشگاه/ بیمارستان در اختیار دارم : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
دستیابی به امکانات سمعی و بصری برای آموزش به دانشجویانم به راحتی فراهم می شود : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
از تدریس و کار در دانشگاه و خدمت به جامعه علمی احساس لذت می کنم : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
در برابر دانشجویان، آموزش و یادگیری آنها احساس مسؤولیت کرده و از آن لذت می برم : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
از انجام فعالیتهای پژوهشی موظف لذت می برم : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
از انجام فعالیتهای اداری و اجرایی محوله لذت می برم : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
به اندازه کافی در کارم مستقل هستم : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
می توانم در کلاسهای آموزشی مورد نیاز شرکت کنم : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
خط مشی ها، قوانین و مقررات و ضوابط ارتقا در حرفه من به وضوح مشخص است : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
با توجه به عملکردها و توانایی هایم امکان ارتقا برایم فراهم است : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
امکان استفاده از بورس و ادامه تحصیل (در خارج و داخل کشور) برایم مهیا می باشد : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
امکانات لازم و کافی برای انجام پژوهش را در اختیار دارم : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
امکان شرکت در سمینارها، کنفرانسها و فرصتهای مطالعاتی با توجه به عملکرد خویش را دارم : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
بنظرم مدیران ارشد دانشگاه افرادی با صلاحیت و براساس شایسته سالاری انتخاب می شوند : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
مدیران ارشد برای آموزش و بهبود سطح دانسته ها و تجاربم تلاش می نمایند : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
بازخورد مناسب از عملکرد شغلی ام دریافت می کنم : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
تشویق ها مناسب و بر اساس عملکرد من انجام میگیرد (بنحو مناسب از من قدردانی می شود) : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
تشویق ها مناسب و بر اساس عملکرد من انجام میگیرد (بنحو مناسب از من قدردانی می شود) : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
در صورت کم کاری بطور مناسبی به من تذکر داده می شود : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
توزیع واحدها و مسؤولیتها در گروه آموزشی من عادلانه است : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
از نظر تداوم و ثبات در اشتغال به کار، احساس امنیت می کنم : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
در مواقع ضروری مدیرانم از من حمایت می کنند : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
فرایندهای استخدامی من عادلانه و دارای روند منطقی است : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
انتظارات و مسؤولیتهای (آموزشی، پژوهشی، بالینی و اجرایی) محوله برایم معقول و عملی است : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
از روند ارزشیابی خود راضی و آن را عادلانه می دانم : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم

رضایت از همکاران

بین اعضای گروه و من روابط دوستانه و محترمانه برقرار است : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
در محیطی عدالت محور به کار اشتغال دارم : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
از کار با همکاران خود احساس رضایت دارم : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
امکان اظهار نظر و انتقاد از عملکردهای گروه و دانشگاه برایم فراهم است : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
در محیط کارم ضوابط بیشتر از روابط کارساز است : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
به نظرات و پیشنهادات من در مسائل آموزشی و پژوهشی، در گروه و دانشکده اهمیت داده می شود : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
حضور و یا عدم حضور من در گروه برای مدیر گروه و سایر همکاران حائز اهمیت است : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم

رضایت از حقوق و امکانات رفاهی

از دریافت حقوق و دستمزد کنونی خود راضی هستم : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
حقوق و دستمزد دریافتی ام با نیازهای روزمره زندگی تناسب دارد : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
حقوق و درآمد دولتی من براساس تلاش و فعالیتهایم، نسبت به اعضای گروه عادلانه است : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
از پرداخت به موقع حقوق و مزایای خود راضی هستم : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
از تسهیلات لازم مانند (مسکن، وام و ...) برای رفاه حال خود و خانواده ام بهره مند هستم : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
از امکانات رفاهی، تفریحی دانشگاه برای سپری کردن اوقات فراغت خود و خـانواده ام احسـاس رضـایت می کنم : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
اگر در هر یک از موارد ، توضیح، پیشنهاد یا انتقادی دارید، لطفاً در جدول ذیل بنویسید :