English|فارسي| سایت اصلی دانشگاه      امروز: يکشنبه ٠٣ تير ١٤٠٣

اعضای هیات اجرایی جذب:

1-آقای دکتر محمد امین ولی زاده رئیس هیات اجرایی جذب و رئیس دانشگاه

2-حاج آقای طاهری مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

3- آقای دکتر رحیم محمودلو دبیر هیات اجرایی جذب دانشگاه

4- آقای دکتر کمال خادم وطنی عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه

 5- خانم دکتر طاهره بهروزی لک- عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه

6- آقای دکتر حمیدرضا خلخالی- عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه

7- آقای دکتر کامران دهقان- عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه