اعلام نتیجه آزمایش کوید 19
نوبت دهی اینترنتی مراکز درمانی
سامانه پکس دانشگاه
سایت استخدامی دانشگاه
بیانیه راهبرد مشارکت عمومی
میز خدمت الکترونیک دانشگاه
ثبت نام نیروهای طرحی
سامانه جستجوگر تلفن های دانشگاه
سامانه بودجه و پایش عملکرد
پورتال بهداد
نظرسنجی از ارباب رجوع
شفافیت عمومی دستگاه
پایش برنامه عملیاتی مشترک دانشگاه